Categories

Hướng Dẫn Sử dụng Cisco Webex Meetings Cơ bản Để họp online-Basic Cisco Webex Meeting User Guide#ciscowebxmeetings #ITShareNVP #hội_nghị_truyền_hình_online
Hướng Dẫn Sử dụng Cisco Webex Meetings Cơ bản Để họp online-Basic Cisco Webex Meeting User Guide.
Hiện nay với tình hình dịch Coivd-19 diễn biến phức tạp, Việc tăng cường hợp online làm việc tại nhà 1 một giải pháp hữu hiệu.
Họp trực tuyến online có nhiều giải pháp đơn giản rẻ tiền: Webex cisco (Free và tính phí), Zoom meeting (Free và tính phí), … Ngoài ra 1 số giải pháp đơn giản hơn (Zalo, Viber,Whatapps) mạng tính chất cá nhân.
Admin giới thiệu giải pháp hợp trực tuyến của cisco webex meetings
#ciscowebxmeetings
#ITShareNVP
#Hương_dẫn_Cơ_Bản_Cisco_Webex
✔Các bạn có thể xem giải pháp Zoom Meeting tại đây nhé tại đây nhé:
Phần 1: ☞Hướng Dẫn Sử dụng Zoom CLouding Meetings Phần 1 | How to Use Zoom CLouding Meetings Part 1 Video Conferecing

Phần 2: ☞Hướng dẫn cấu hình Zoom Cloud Meetings trên Web P2 | How to Configure Zoom CLoud Meetings on Web P2

✔ Các bạn có thể tham khảo 1 số video clip tổng hợp bộ sư tập lab Fortigate/You can refer to some video clips of Fortigate lab collection:

Các bạn xem tuyển tập VPN Series các loại đây nhé

Phần 1: VPN site to site Ipsec Cisco asa 5525-x về forgiate 200e

Phần 1: Cấu hình VPN SITE TO SITE Cisco ASA5525-X TO Draytek 2925FN (IPSec IKEv1)-Cisco to Draytek

—————————————————————————————————————————————-
👉 *𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐓 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐕𝐏*
► 𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑇 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡.
►𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠, 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠: 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜, 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑠, 𝐽𝑢𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟, 𝐻𝑃, ..
► 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠: 𝐼𝐵𝑀, 𝐿𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜, 𝐷𝑒𝑙𝑙, 𝐻𝑃𝐸, ..
► 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒: 𝑉𝑀𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑥𝑖, 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟-𝑉, ..
► 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 2010/2016/2019
► 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 2008/2012 / 2012𝑅2 / 2016/2019
►𝑆𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑒 :ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐼𝑇𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑁𝑉𝑃 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑦𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒.𝑐𝑜𝑚/𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙/𝑈𝐶𝑠𝑇𝑉𝑌𝑒𝑏𝐺𝐾𝑑𝑈𝑘𝑈𝑌𝑟𝑗𝑧𝐸𝑍𝑓𝑀𝑠𝑄?𝑠𝑢𝑏_𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛=1
👉 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐈𝐓 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐕𝐏:
► 𝑁𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝐼𝑇 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑎̣𝑛𝑔.
►𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̉𝑎: 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜, 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑠, 𝐽𝑢𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟, 𝐻𝑃,..
►𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟: 𝐼𝐵𝑀, 𝐿𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜, 𝐷𝑒𝑙𝑙, 𝐻𝑃𝐸, ..
► 𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎̉𝑜 ℎ𝑜́𝑎 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 : 𝑉𝑚𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑥𝑖, 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟-𝑉 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡, ..
► 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙 𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 2010/2016/2019
► 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 2008/2012/2012𝑅2/ 2016/2019
————————————————————————————————–
𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́, 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝐼𝑇 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑁𝑉𝑃
Đ𝑒̂̉ 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
————————————————————————————————–
Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒙𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 :
𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒃𝒊𝒕.𝒍𝒚/𝑰𝑻𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝑵𝑽𝑷
𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒐̃𝒊 𝑰𝑻 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝑵𝑽𝑷 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 :
🌐𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑣𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒𝑐ℎ𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝.𝑣𝑛, 𝑛𝑣𝑝𝑖.𝑣𝑛
►𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑖𝑡𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑛𝑣𝑝
►𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠/𝑣𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒𝑐ℎ𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑣𝑛
© 𝐵𝑎̉𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑒̂̀ (*𝐼𝑇 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑁𝑉𝑃*)
☞ 𝐷𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑅𝑒𝑢𝑝
———————————————————————————————————————-
#ITShareNVP
#JsisenVlogs
#PhuongNguyen
#PhuongIT
#Viettechgroup
#Viettechgroupvn
#ciscowebxmeetings
#ITShareNVP
#Hương_dẫn_Cơ_Bản_Cisco_Webex
#ciscowebexmeetingtutorial
#TutorialnetworkNVP
#TựHocMang
#hội_nghị_truyền_hình_online
#Videoconferrence

Nguồn: https://kingpin-bowling.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kingpin-bowling.com/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Comments

 • Bài khá hay phù họp thời điển hiện tai nên Stayathome

  da da July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Với tình hình hiện nay diễn biến dịch khó lường đây đúng là giải pháp hữu hiệu làm việc online, cảm ơn anh nhé

  Vlogs Huyền Linh July 31, 2020 4:47 am Reply
 • cảm ơn admin đã hướng dẫn rất nhiệt tình

  Yoysbrovedorakizasikirodixery flowerslindsey662 July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Thanks admin for very enthusiastic instructions

  sajiduk July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 매우 열정적 인 지침에 대한 관리자 감사

  Tom Phan July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Спасибо администратору за очень восторженные инструкции

  Vincenza Garner July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 非常に熱心な指示をしてくれた管理者に感謝

  Curtis Hernandez July 31, 2020 4:47 am Reply
 • ขอบคุณผู้ดูแลระบบสำหรับคำแนะนำที่กระตือรือร้นมาก

  Vinh phuc Pham July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Obrigado admin por instruções muito entusiasmadas

  Lester Andrea July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Merci l'administrateur pour des instructions très enthousiastes

  Quyn Huy July 31, 2020 4:47 am Reply
 • شكرا المشرف لتعليمات متحمس للغاية

  Tania Shemar July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 感谢管理员的热情指示

  Văn Đạo Phạm July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Admin hướng dẫn rất chi tiết cảm ơn chúc kênh thành công

  DIANA'S STUDIO July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 管理者の詳細な説明チャンネルを成功させてくれてありがとう

  Howard Sanchez July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 管理员详细说明,非常感谢您成功的渠道

  Ngo Tung Quang July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Администратор подробные инструкции большое спасибо за ваш успешный канал

  Washington Gary July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Admin instructions détaillées merci beaucoup pour le succès de votre chaîne

  giangcth test July 31, 2020 4:47 am Reply
 • I need that Video clip good content. thanks

  Toan Le Duc July 31, 2020 4:47 am Reply
 • คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบขอบคุณมากสำหรับช่องทางที่ประสบความสำเร็จของคุณ

  Nguyễn Ánh Trân July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 성공적인 채널에 대해 관리자에게 자세한 설명을 부탁드립니다.

  ko ne July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Video rất hữu dụng cho dân công nghệ IT và người dùng hiện nay đặt biệt là giai đoạn covid 19 đang hoành hành

  Yuliana Curry July 31, 2020 4:47 am Reply
 • The video is very useful for IT technology people and the current users especially the covid 19 stage is raging

  Lexi Sally July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 이 비디오는 IT 기술 사람들에게 매우 유용하며 현재 사용자, 특히 covid 19 단계는 격렬합니다.

  Nông Lâm Khoa July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Это видео очень полезно для людей, работающих в сфере информационных технологий, и для нынешних пользователей, особенно для 19-го этапа.

  Collin Powers July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Это видео очень полезно для людей, работающих в сфере информационных технологий, и для нынешних пользователей, особенно для 19-го этапа.

  vang nhan July 31, 2020 4:47 am Reply
 • O vídeo é muito útil para as pessoas de tecnologia de TI e os usuários atuais, especialmente o estágio covid 19, estão em fúria

  Deanna Rowe July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Admin hướng dẫn rất ư là cụ thể ạ. cảm ơn đã chia sẽ.

  Virginia Shuler July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Hôm nào cho làm theo đệ tử học hỏi kinh nghiệm với anh ơi

  Doug Shanks July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Cisco webex này có được free không anh ơi

  viu mỗi ngày July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Compared to Zoom Meetings, Cisco webexting is more secure than admin

  pham trang July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Anh làm clip về Ms Team đi anh ơi.

  thuy nguyen July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Anh có làm về tư vấn Công nghệ thông tin anh ơi, hôm nào cho em thỉnh giáo vài chiêu ạ. Em xin cảm ơn trước.

  Hà Lan Nguyễn July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Nếu mình mua giải pháp video cho phòng hợp thì nên sài Cisco hay Policycom ah. Cảm ơn anh nhé

  tuyet hoa Ngo July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Thời buổi hiện nay đúng là cái gì cũng phải online chứ gặp nhau dịch bệnh chết, cảm ơn clip hữ ích

  Thai Huyen July 31, 2020 4:47 am Reply
 • cảm ơn admin đã hướng dẫn rất nhiệt tình

  THAO DO July 31, 2020 4:47 am Reply
 • Администратор подробные инструкции большое спасибо за ваш успешный канал

  Levine Philip July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 管理员详细说明,非常感谢您成功的渠道

  Saoysidsi Uiglisi July 31, 2020 4:47 am Reply
 • 管理者の詳細な説明チャンネルを成功させてくれてありがとう

  Simpson Ruby July 31, 2020 4:47 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *